Kompressor-inhalaator NEB PRO MICROLIFE

79.90
Tootetutvustus, otstarve
Antud nebulisaator kujutab endast aerosoolteraapiasüsteemi, mis on sobiv koduseks kasutamiseks. Seadet kasutatakse vedelike ja ravimvedelike (aeosoolide) pihustamiseks ning alumiste ja ülemiste hingamisteede haiguste raviks.


Kasutamisjuhised

Enne seadme esmakordset tarvitamist soovitame seda puhastada vastavalt lõigule «Cleaning and Disinfecting».

1. Pange kokku nebulisaatorikomplekt. Veenduge, et kõik osad oleksid olemas.
2. Täitke nebulisaator inhalatsioonilahusega, nagu arst on teid juhendanud. Palun kontrollige, et te ei ületaks maksimaalset ravimikogust.
3. Ühendage nebulisaator õhuvooliku 7 abil kompressori 1 külge ja seejärel ühendage toitejuhe 2 pistikupessa (230V, 50 Hz AC).
4. Nüüd keerake ON/OFF lüliti 3 asendisse «I», et aparaat sisse lülitada ning alustada ravi.

- Huulik võimaldab paremat ravimi jõudmist kopsudesse.

- Kui valite lapse AT või täiskasvanu AK maski veenduge, et see kataks suu ja nina täielikult.

- Kasutage kõiki lisasid, kaasaarvatud ninaotsik 9 teie arsti antud juhendite kohaselt.

5. Inhalatsiooni ajal istuge sirgelt ja lõdvestunult laua ääres, mitte tugitoolis et hoiduda hingamisteede survestamisest ja ravi effekiivsuse nõrgendamisest. Ärge lamage inhalatsiooni ajal. Katkestage inhalatsioon, kui tunnete ennast halvasti.
6. Kui inhalatsioon on kestnud arsti soovitatud aja, lülitage aparaat ON/OFF lülitist 3 välja, asendisse «O» ja ühendage vooluvõrgust lahti.
7. Valage ravimi ülejääk nebulisaatorist välja ja puhastage seade nii, nagu on kirjeldatud lõigus «Cleaning and Disinfecting».


«NEB 2 in 1» aerosoolteraapiaseade võimaldab efektiivset ravi hingamisteede keskmises ja alumises osas (astma, krooniline bronhiit, tsüstiline fibroos jne).

Edukas ravi

See ravivalik võimaldab manustada ravimit maksimaalselt, saavutades seega iga patsiendi hingamismahu. Klapisüsteem kohandab optimaalselt sissehingamise ajal toimuvat ravimivoolu, vähendades väljahingamise ajal tekkiva ravimikao. Kasutage hingamist parandavat klapisüsteemi (hingamisega sünkroniseeruv), mis parandab ravimi raviefekti ja võimaldab maksimaalse kasu.

Sulgege nebulisaatori otsaku 5-A klapp (asend A) ja kasutage huulikut väljahingamisklapiga 8. Täitke anum ravimiga AL ja ühendage nebulisaatori ülemine osa alumisega keerates seda kellaosuti suunas. Järgige «3.» punktis kirjeldatud kasutamise juhiseid. Kasutage väljahingamisklapiga ainult huulikut 8, et lubada nebulisaatori hingamisega sünkroonitud funktsioon. Ärge kasutage maske ega ninaosa.


Lühike ravi

Raviseanssi vähendatakse, kui klapp on avatud (asend B) 5-B.

Sünkroniseeritud nebulisatsioon selle ravimooduse korral võimalik pole.


Koostisosade loetelu

KOMPRESSOR, RAVIMITOPS, ÕHUVOOLIK, LASTE- JA TÄISKASVANUTE MASKID, 5 ÕHUFILTRIT, NINALOPUTAJA SUU- JA NINAOTSIK, KASUTUSJUHEND


Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Järgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tähtsat informatsiooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne seadme kasutamist palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke seda edasisteks juhisteks.

Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuste eest.
Mitte kasutada seadet süttivate narkoosisegude läheduses, mis sisaldavad hapnikku ja lämmastikprotoksiide.

See seade ei ole mõeldud anesteesiaks ja kopsu ventileerimiseks.
Seda seadet võib kasutada ainult selles juhendis näidatud tarvikutega.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest
kahjustunud või täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.

See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatlikult. Järgige alalõigus «Technical Specifications» kirjeldatud hoiu- ja kasutustingimusi!
Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.

Järgige ohtusnõudeid elektrisedmete suhtes ja eriti:
- Mitte puudatada seadet märgade või niiskete kätega.
- Töö ajaks paigaldage seade stabiilsele ja horisontaalsele pinnale.
- Ärge tõmmake voolujuhtmest või aparaati, selleks et vooluvõrgust eemalduda.
- Voolupistik on omaette element vooluvõrgus, hoidke pistikut kättesaadavana kui seade on töös.
Enne seadme sisselülitamist veenduge, et voolutugevus vastab seadame põhja all oleval sildil tooduga.

Juhul, kui seadme voolupistik ja sokkel ei sobi omavahel kokku, siis pöörduge kvalifitseeritud personali poole, kes vahetab selle ringi sobivaga.
Üldiselt pole soovitav kasutada adapterid ja pikendusjuhtmeid. Kuid, kui siiski on see hädavajalik, siis tuleb seda teha vastavalt ohutusreeglitele, pöörates tähelepanu sellele, et maksimaalne tarbitav vooluvõimsus ei ületaks lubatud piirväärtusi, mis on märgutud seadme põhja all oleval sildil ja pikendusjuhtmel.

Kui sedet ei kasutata, tõmmke voolujuhe seina pistikust välja.
Seade tuleb installeerida vastavalt tootjapoolsele juhendile. Mittevastav installatsioon võib põhjustada kahju isikule, loomale või objektile, mille eest tootja pole vastutav.
Ärge ise vahetage seadme voolujuhet. Juhul, kui voolujuhe on vigastatud, pöörduge selle parandamiseks autoriseeritud tehnilise teeninduse poole.
Voolujuhe peab kogu pikkuses olema vigastusteta, et vältida selle ohtlikku ülekuumenemist.

Enne igasugust sedme hoodust või puhastust, lülitage seade välja ja ühendage lahti vooluvõrgust.

Kasutage ainult teie arsti poolt teile määratud ravimeid ja järgige arsti juhiseid, mis puudutavad doseerimist, ravi kestvust ja sagedust.

Ärge kasutage järgmist ravimit. Hüaluroonbaasil

NEBUDOSE.
Sõltuvalt patoloogiast, rakendage ainult arsti poolt teile soovitatavat ravi.
Ninaotsikut kasutage ainult siis kui see on selgelt arsti pool määratud, seejuures, pöörates erilist tähelepanu sellele, et ei tungita ninasõõremtesse vaid asetatakse see nende lähedale.
Kontrollige ravimi kasutusjuhendit võimalike vastunäidustuste suhtes aerosoolteraapia süsteemides.

Ärge asetage seadet selliselt, et seda on raske välja lülitada.

Parema hügieenilise ohutuse saavutamiseks ärge

kasutage samu lisaseadmeid rohkem kui ühel inimesel.

Ärge kallutage nebulisaatorit üle 60°.

Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiiltelefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati kasutamise ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata. Olge teadlik kägistamise riskist kui seade on varustatud juhtmete ja voolikutega.
Selle seadme kasutamine ei ole kavandatud asendama teie arsti konsultatsiooni.

Säilitamistingimused
-20 - +60° C / -4 - +140 °F
10 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
700 - 1060 hPa Atmosfääri rõhK

Seadme ja pakendi sisu
KOMPRESSOR, RAVIMITOPS, ÕHUVOOLIK, LASTE- JA TÄISKASVANUTE MASKID, 5 ÕHUFILTRIT, NINALOPUTAJA, SUU- JA NINAOTSIK, KASUTUSJUHEND

Aparaadi garantii 5 aastat

Päritoluriik
Switzerland