Kompressor-inhalaator NEB 200 MICROLIFE

69.90
Tootetutvustus, otstarve
Antud nebulisaator kujutab endast aerosoolteraapiasüsteemi, mis on sobiv koduseks kasutamiseks. Seadet kasutatakse vedelike ja ravimvedelike (aeosoolide) pihustamiseks ning alumiste ja ülemiste hingamisteede haiguste raviks.

Kasutamisjuhised

Enne seadme esmakordset tarvitamist soovitame seda puhastada vastavalt lõigule «Puhastamine ja desinfitseerimine».

1. Pange nebulisaator kokku AK. Veenduge, et kõik osad oleksid olemas.
2. Täitke nebulisaator AN inhalatsioonilahusega, nagu arst on teid juhendanud. Palun kontrollige, et te ei ületaks maksimaalset ravimikogust.
3. Ühendage nebulisaator õhuvooliku 6 abil kompressori 1 külge ja seejärel ühendage toitejuhe 2 pistikupessa (230V 50 Hz AC).
4. Nüüd keerake ON/OFF lüliti 3 asendisse «I», et aparaat sisse lülitada ning alustada ravi.

- Huulik võimaldab paremat ravimi jõudmist kopsudesse.

- Kui valite lapse 8 või täiskasvanu 9 maski veenduge, et see kataks suu ja nina täielikult.

- Kasutage kõiki lisasid, kaasaarvatud ninaotsik AL teie arsti antud juhendite kohaselt.

5. Inhalatsiooni ajal istuge sirgelt ja lõdvestunult laua ääres, mitte tugitoolis et hoiduda hingamisteede survestamisest ja ravi effekiivsuse nõrgendamisest. Ärge lamage inhalatsiooni ajal. Katkestage inhalatsioon, kui tunnete ennast halvasti.
6. Kui inhalatsioon on kestnud arsti soovitatud aja, lülitage aparaat ON/OFF lülitist 3 välja, asendisse «O» ja ühendage vooluvõrgust lahti.

7. Valage ravimi ülejääk nebulisaatorist välja ja puhastage seade nii, nagu on kirjeldatud lõigus «Puhastamine ja desinfitseerimine».

See seade on välja töötatud 30 minutilise intervalliga kasutamiseks. Lülitage seade, peale 30 minutilist tööd välja ja oodake 30 minutit, enne kui uuesti ravima hakkate.

Seade ei vaja kalibreerimist. Seadme modifitseerimised pole lubatud.

Koostisosade loetelu

Kompressor, ravimitops, õhuvoolik, laste- ja täiskasvanute mask, 5 õhufiltrit, huulik ja ninaotsik

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
• Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuste eest.
• Hilisemaks kasutamiseks säilitage juhiseid kindlas kohas.
• Mitte kasutada seadet süttivate narkoosisegude läheduses, mis sisaldavad hapnikku ja lämmastikprotoksiide.
• See seade ei ole mõeldud anesteesiaks ja kopsu ventileerimiseks.
• Seda seadet võib kasutada ainult selles juhendis näidatud tarvikutega.
• Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või täheldate sellel midagi ebatavalist.
• Ärge ühelgi juhul seadet avage.
• See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatlikult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu- ja kasutustingimusi!
• Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
• Järgige ohtusnõudeid elektrisedmete suhtes ja eriti:
- Mitte puudatada seadet märgade või niiskete kätega.
- Töö ajaks paigaldage seade stabiilsele ja horisontaalsele pinnale.
- Ärge tõmmake voolujuhtmest või aparaati, selleks et vooluvõrgust eemalduda.
- Voolupistik on omaette element vooluvõrgus, hoidke pistikut kättesaadavana kui seade on töös.
• Enne seadme sisselülitamist veenduge, et voolutugevus vastab seadame põhja all oleval sildil tooduga.
• Juhul, kui seadme voolupistik ja sokkel ei sobi omavahel kokku, siis pöörduge kvalifitseeritud personali poole, kes vahetab selle ringi sobivaga. Üldiselt pole soovitav kasutada adapterid ja pikendusjuhtmeid. Kuid, kui siiski on see hädavajalik, siis tuleb seda teha vastavalt ohutusreeglitele, pöörates tähelepanu sellele, et maksimaalne tarbitav vooluvõimsus ei ületaks lubatud piirväärtusi, mis on märgutud seadme põhja all oleval sildil ja pikendusjuhtmel.
• Kui sedet ei kasutata, tõmmake voolujuhe seina pistikust välja.
• Seade tuleb installeerida vastavalt tootjapoolsele juhendile. Mittevastav installatsioon võib põhjustada kahju isikule, loomale või objektile, mille eest tootja pole vastutav.
• Ärge ise vahetage seadme voolujuhet. Juhul, kui voolujuhe on vigastatud, pöörduge selle parandamiseks autoriseeritud tehnilise teeninduse poole.
• Voolujuhe peab kogu pikkuses olema vigastusteta, et vältida selle ohtlikku ülekuumenemist.
• Enne igasugust sedme hoodust või puhastust, lülitage seade välja ja ühendage lahti vooluvõrgust.
• Kasutage ainult teie arsti poolt teile määratud ravimeid ja järgige arsti juhiseid, mis puudutavad doseerimist, ravi kestvust ja sagedust.
• Sõltuvalt patoloogiast, rakendage ainult arsti poolt teile soovitatavat ravi.
• Ninaotsikut kasutage ainult siis kui see on selgelt arsti pool määratud, seejuures, pöörates erilist tähelepanu sellele, et ei tungita ninasõõremtesse vaid asetatakse see nende lähedale.
• Kontrollige ravimi kasutusjuhendit võimalike vastunäidustuste suhtes aerosoolteraapia süsteemides.
• Ärge asetage seadet selliselt, et seda on raske välja lülitada.
• Parema hügieenilise ohutuse saavutamiseks ärge kasutage samu lisaseadmeid rohkem kui ühel inimesel.
• Ärge kallutage nebulisaatorit üle 60°.
• Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiiltelefonid, raadiosaatjad) läheduses.

Hoidke aparaati kasutamise ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata. Olge teadlik kägistamise riskist kui seade on varustatud juhtmete ja voolikutega.

Selle seadme kasutamine ei ole kavandatud asendama teie arsti konsultatsiooni.

Säilitamistingimused
-25 - +70 °C / -13 - +158°F
10 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
700 - 1060 hPa Atmosfääri rõhk

Seadme ja pakendi sisu
Kompressor, ravimitops, õhuvoolik, laste- ja täiskasvanute mask, 5 õhufiltrit, huulik ja ninaotsik, kandekott

Aparaadi garantii 5 aastat

Päritoluriik
Switzerland